Sidebar

Misiunea școlii

  ,,Progresul se face pe seama celor perseverenți.»

        Școala Profesională or. Orhei, parte componentă a sistemului de instruire profesională,are ca misiune educația și instruirea tinerei generații -formarea unui absolvent responsabil,autonom,în măsură să decidă asupra carierei,să contrinuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală și profesională,să posede competențe care să permită orientarea și inserția activă într-un mediu social a cărui caracteristică principală este ritmul accelerat al schimbării .Formarea competențelor ,promovarea performanței asigură elevilor posibilitatea de a învăța valorificându-și aptitudinile,dezvoltându-și gîndirea economică și spăritul pragmatic.

1.Misiunea I.Î.Şcoala Profesională or.Orhei este dezvoltarea,eficientizarea,sporirea calităţii şi relevanţei învăţământului profesional tehnic,orientat spre cerinţele economiei naţionale la nivel local,regional şi sectorial.

2.I.Î.Şcoala Profesională or.Orhei în afară de funcţia educaţională ,realizează şi funcţiile de consolidare a sectorului de învăţământ profesional tehnic în domeniul său de specializare.

 1. I.Î.Şcoala Profesională or.Orhei are următoarele funcţii:

 2. a) prestarea serviciilor educaţionale pentru elevi;

 3. b) instruirea în cadrul programelor educaţionale de formare profesională prin sistem dual;

 4. c) ientificarea,elaborarea şi pretare a serviciilor educaţionale în baza solicitărilor partenerilor educaţionali,agenţilor economici şi altor caegorii de beneficiari;

 5. d) asigurarea condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea stagiilor de practică pentru elevi;

 6. e) elaborarea şi implimentarea programelor de parteneriat în scopul asigurării calităţii şi relevanţei sesrviciilor educaţionale;

 7. f) oferirea serviciilor de ghidare în carieră pentru elevii din instituţiile de învăţământ general;

 8. g) organizareea şi participarea la evenimente publice de promovare a meseriilor/profesiilor şi specialităţilor;

h)sporirea a atractivităţii meseriilor/profesiilor/specialităţilor şi ofertelor educaţionale ale instituţiei de învăţământ profesional tehnic prin diverse metode de mediatizare şi promovare

 1. i) monitorizare a angajării în câmpul muncii şi dezvoltării profesionale a absolvenţilor .

 2. În vederea exercitării funcţiei de asigurare didactică, curriculară şi metodologică, Școlii Profesionale îi revin următoarele atribuţii:

1) participare,   în   colaborare   cu   comitetele   sectoriale,   la   procesul   de elaborare/actualizare a Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învățământul profesional tehnic, a curriculumului, Planurilor de învăţământ, programelor stagiilor practice, manualelor, suporturilor de curs etc.;

2)stimulare a participării active a agenților economici la identificarea, modificarea și evaluarea conținutului teoretic și practic al programelor de formare profesională;

3)aplicare, în cadrul procesului educațional, a inovațiilor tehnologice și științifice aplicative referitoare la învățământul profesional tehnic;

4)dezvoltare a programelor proprii de cercetare didactică şi specifică domeniului profesional, organizarea de conferinţe care au ca temă activităţile specifice Școlii Profesionale.

 1. În vederea exercitării funcţiei de coordonare și ghidare, instituţiei de învăţământ îi revin următoarele atribuţii:

 • Ghidarea și oferirea de servicii educaționale, administrarea activității antreprenoriale și a bazei tehnico-materiale;

 • ghidare didactică și metodologică, elaborarea de proiecte, testarea de noi modele și implementarea de proiecte-pilot care ar stimula integrarea conținuturilor și serviciilor inovatoare în învăţământul profesional tehnic.

 1. În vederea exercitării funcţiei de certificare a competențelor profesionale dobândite în mediu formal, informal și nonformal, instituţiei de învăţământ îi revin următoarele atribuţii:

 • dezvoltare de parteneriate eficiente cu mediul economic, pentru a asigura participarea agenților economici la procesul de evaluare a calificării profesionale;

 • coordonează, în condițiile stabilite de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, modul de organizare și desfășurare a Examenului de calificare.

 1. În vederea exercitării funcției de cooperare cu mediul economic, instituţiei de învăţământ îi revin următoarele atribuții:

 • identificare a agenților economici, potențialilor parteneri și facilitarea oportunităților de cooperare în vederea dezvoltării, modernizării, reconfigurării ofertei de servicii educaționale, conținutului și formei de pregătire profesională;

 • colaborare cu ministerele de resort, ANOFM, sindicatele de ramură, patronatele și asociațiile profesionale pentru identificarea cerințelor, tendințelor de dezvoltare și necesarului de forță de muncă din economia națională, competențelor, calificărilor și serviciilor educaționale solicitate de mediul economic, susținute de noi oferte educaționale bazate pe cerere;

 • facilitarea inserției elevilor în vederea realizării stagiilor de practică și angajării ulterioare în câmpul muncii;

 • dezvoltare a capacităților agenților economici și autorităților publice în vederea formării profesionale continue și psihopedagogice a maiștrilor-instructori în producție, care participă la instruirea practică a elevilor, ucenicilor și cursanților;

 • colaborare cu alte instituțiile de învăţământ, inclusiv superior și instituțiile de cercetare publice și private, cu agenții economici, în vederea implementării și aplicării inovațiilor tehnologice;

 • facilitare a încadrării specialiștilor din cadrul agenților economici ca formatori în activități de instruire practică în instituțiile de învăţământ profesional tehnic.

 1. În vederea exercitării funcţiei de ghidare în carieră și promovare a învățământului profesional tehnic, instituţiei de învăţământ îi revin următoarele atribuţii:

 • oferire a serviciilor de ghidare în carieră pentru elevii din instituțiile de învăţământ general și profesional tehnic;

 • coordonare a activităților de ghidare în carieră, inclusiv a celor organizate de școlile profesionale;

 • elaborare, prin colaborarea cu agenți economici, comitete sectoriale alte instituții competente în domeniu a materialelor informative de promovare a profesiilor și specialităților din învăţământul profesional tehnic;

 • organizare și participare la evenimente publice de promovare a meseriilor/profesiilor și specialităților;

 • sporire a atractivității meseriilor/profesiilor/specialităților și ofertelor educaționale ale instituțiilor de învăţământ profesional tehnic prin diverse metode de mediatizare și promovare;

 • monitorizare a angajării în câmpul muncii și dezvoltării profesionale a absolvenților instituţiei de învăţământ în domeniul său de specializare.